Közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényben megfogalmazottak alapján:

23.§ (1)

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.

Belépés az iskola, induló évfolyamára

Az iskola első évfolyamára minden tanköteles korú, iskolaérett gyereket felvesz felvételi vizsga nélkül. Az indítható osztályok számát és azok létszámát a fenntartó határozza meg. A körzethatáron belüli gyerekeket az iskola, köteles fogadni, így az engedélyezett létszámhatárok feletti jelentkezés esetén a beiratkozásnál ők elsőbbséget élveznek.

Felvételi körzetek (2022.) FRISSÍTÉS ALATT | Beiratkozás időpontja és szükséges dokumentumok (2022.) FRISSÍTÉS ALATT | Határozat a körzetekről (2022.) FRISSÍTÉS ALATT

Belépés felsőbb évfolyamokra

Az iskola a felsőbb évfolyamokra való belépés esetén nem támaszt speciális igényeket. Kivételes esetekben (pl. körzethatáron kívüli lakhely, nyelvi problémák) az érintett osztályfőnökök és munkaközösségek javaslatára az igazgató dönt.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló tanév végére minden tantárgyból teljesítse a minimumkövetelményeket.

A bukásra álló tanulók szüleit a szaktanár köteles egy hónappal a félév, illetve tanév vége előtt írásban értesíteni és a minimumkövetelményeket kiadni.

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni az idegen nyelv tekintetében is, az idegen nyelv tanulásának első évében.

Az engedély megadásáról a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Az iskola pedig – kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról – állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt – minden esetben – a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben [11/1994. (VI.8.) MKM r. 23.§ (1)].

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által osztályok, csoportok száma.
A beiratkozás idejét, az engedélyezett osztályok számát a fenntartó határozza meg.

c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek.

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (SZTEJKI Házirend 6. oldal)
Az intézményi étkezés térítési díját havonta, a tagintézményben kifüggesztett időpontokban lehet befizetni illetve online ügyintézésre is van lehetőség az ETELKA portálon keresztül.
A befizetett étkezés lemondása legkésőbb az igénybevétel előtti munkanap délelőtt 9:00 óráig lehetséges. A túlfizetés összegét a szülő kérésére az NGSZ központ fizeti vissza, szülői kérelem hiányában beszámítja a következő havi térítési díjba. Lemondás hiányában az étkezési térítési díj nem igényelhető vissza.
Egyéb térítési díj, illetve tandíj befizetése és visszafizetése a befizetést vagy visszafizetést elrendelő határozat alapján, a határozatban foglaltak szerint történik.

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv pedig tartalmazza a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait.

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program megtalálható az Alapdokumentumok menüpontban.

23.§ (3)

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok.

e) Középfokú oktatásra vonatkozik.

f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait az Intézményi Pedagógiai Program 86. oldal XVI. fejezete szabályozza.

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje (Intézményi Pedagógiai Program 11/A melléklet tartalmazza).

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma, valamint név szerinti bontása a Diákjaink menüpontban található meg.

A teljes intézményi Közzétételi lista tagintézményi bontásban megtekinthető a KIR honlapján.